ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ο Άρειος Πάγος στέλνει τους Εισαγγελείς για εκπαίδευση αλλά εκείνοι αδιαφορούν και δεν πάνε - Η ανακοίνωση!

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου:

«Προς Τους κ. κ. Εισαγγελείς Εφετών και κ. κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας και δι' αυτών σε όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Υπηρεσίας τους

Θέμα: Εκπαίδευση Εισαγγελέων

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ετών 2016 & 2017 για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, προκύπτει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής δικαστών και εισαγγελέων της χώρας μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα:

α) Στην έκθεση του 2016 προκύπτει ποσοστό χαμηλότερο του 5% για τους δικαστές (συνυπολογιζομένων και των εισαγγελέων) στην εκπαίδευση τους στο δίκαιο της Ε. Ε. και περίπου 7% για τους εισαγγελείς, η χώρα μας δε κατατάσσεται στην εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών εκτός Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των κρατών μελών.

β) Στην έκθεση του 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται να είναι χαμηλότερα του 5% για τους δικαστές (συνυπολογιζομένων και των εισαγγελέων) στην εκπαίδευση τους
στο δίκαιο της Ε.Ε. και 5% για τους εισαγγελείς, ήτοι μειούμενο κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η χώρα μας δε κατατάσσεται στην εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών εκτός Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των κρατών μελών.

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη ενίσχυσης της διαρκούς επιμόρφωσης των Εισαγγελικών Λειτουργών όλων των βαθμίδων δημιουργήθηκε με την τελευταία Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (ΦΕΚ Β' 387/08.02.2018) το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Δια Βίου Εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λειτουργών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται, μεταξύ άλλων: " 10. 

Η μέριμνα για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και τη συμμετοχή των Εισαγγελικών Λειτουργών της Χώρας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνέδρια, διαλέξεις και ημερίδες, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας σε συνεργασία με ημεδαπά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, όπως, ενδεικτικά, με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ODIHR), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Νόμου (ERA) καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή άλλης επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους»

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN). Κατά το έτος 2018 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμμετείχε ως εταίρος στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αμοιβαίας Ανταλλαγής Εισαγγελικών Λειτουργών, διάρκειας μίας και δύο εργάσιμων εβδομάδων, του EJTN με την αποστολή προς τα κράτη - μέλη είκοσι ενός (21) Ελλήνων Εισαγγελέων και την αντίστοιχη υποδοχή από τα κράτη - μέλη του Δικτύου είκοσι ενός (21) εισαγγελέων.

Για το έτος 2019, επίσης ως εταίρος η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αμοιβαίας Ανταλλαγής του EJTN. Συγκεκριμένα, με το υπ' αρ. πρωτ. 11775/22-10-2018 έγγραφό μας, σας γνωρίζαμε ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα στείλει εβδομήντα ένα (71) Έλληνες Εισαγγελείς όλων των βαθμών για εκπαίδευση σε κράτη μέλη του Δικτύου και σας καλούσαμε να δηλώσετε ενδιαφέρον.

Αφού ολοκληρώθηκε η επιλογή των Εισαγγελέων για τα τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα, που είχαμε στη διάθεση μας από το EJTN να συμμετάσχουμε, ήτοι:

α. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αμοιβαίας Ανταλλαγής Διάρκειας Μιας (1) Εργάσιμης Εβδομάδας, β. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αμοιβαίας Ανταλλαγής Διάρκειας Δύο (2) Εργάσιμων Εβδομάδων, γ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επισκέψεων (Study Visits) σε Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε και δ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑΙΑΚΟS Διάρκειας Μίας (1) Εργάσιμης Εβδομάδας, ζητήθηκε από τους Εισαγγελείς μας να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή τους.

Δυστυχώς, ορισμένοι εξ αυτών είτε παρέλειψαν να μας γνωστοποιήσουν την αδυναμία συμμετοχής τους εγκαίρως και δη πριν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής όλων των υποψηφίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του EJTN (ήτοι η 14-12¬2018), είτε μας γνωστοποίησαν την αδυναμία συμμετοχής τους εκπροθέσμως, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αντικατάστασή τους από άλλο συνάδελφό μας και μάλιστα τη στιγμή που υπήρχαν αιτήσεις συναδέλφων μας, που δεν ικανοποιήθηκαν, γιατί έκλεισε με τη λήξη της προθεσμίας η πλατφόρμα του EJTN που δέχεται τα αιτήματα.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές, ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει δεσμευτεί προς τους υπεύθυνους του Δικτύου για την αποστολή εβδομήντα ενός (71) εισαγγελέων για εκπαίδευση στα συμμετέχοντα κράτη - μέλη του Δικτύου για το τρέχον έτος. Με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τη σειρά της, καλείται να φιλοξενήσει πενήντα πέντε (55) εισαγγελείς από τα κράτη- μέλη, οι οποίοι θα επιλέξουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την εκπαίδευσή τους.
 
Συνεπώς, η μη συμμετοχή σας αλλά κυρίως η μη έγκαιρη γνωστοποίηση της αδυναμίας σας να συμμετάσχετε στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής, δεν αφαιρεί μόνο το δικαίωμα εκπαίδευσης κάποιου Έλληνα συναδέλφου μας σε άλλο κράτος-μέλος, αλλά ταυτόχρονα αποκλείει τη δυνατότητα εκπαίδευσης συνάδελφου μας από άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. στην Ελλάδα.

Θα παρακαλούσαμε, στο μέλλον, επειδή, εκτός από Έλληνες Εισαγγελείς, είμαστε και Ευρωπαίοι Εισαγγελείς να αγκαλιάσουμε με υπευθυνότητα τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσής μας και να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την δωρεάν τις περισσότερες φορές (όπως η περίπτωση του EJTN) χορήγησή τους σε εμάς. Άλλωστε, η υπευθυνότητά μας ως προς την τήρηση των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεών μας, καθώς και η ενεργή από μέρους μας παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων αντικατοπτρίζει τον επαγγελματισμό, με τον οποίο ασκούμε το λειτούργημά μας.

Πέρα από τη συνεργασία με το προαναφερόμενο Δίκτυο, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει αναπτύξει και άλλες πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των Εισαγγελέων, όπως τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων σε συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο είκοσι πέντε (25) εισαγγελικών λειτουργών, με θέμα " Εκπαίδευση στα Εγκλήματα Μίσους για Εισαγγελείς", το οποίο διοργανώθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR), στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, 1-3/12/2017 και το οποίο πρόκειται να επαναληφθεί κατά το τρέχον έτος 201 9 σε συνεργασία με τον ODIHR.

2. Στρογγυλή Τράπεζα, που οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με την οικονομική υποστήριξη της UNICEF και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και τη στήριξη της Ομάδας Εργασίας για τις Εναλλακτικές Μορφές Φροντίδας των Ασυνόδευτων Παιδιών, με θέμα " Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους", στην Αθήνα, 29-30/1/2018.

3. Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, που οργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από κοινού με τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: " Ενίσχυση της ικανότητας των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων στην εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα δικαιώματα των λεσβίων, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων", στην Αθήνα, 25/6/2018.

4. Ημερίδα, που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, τη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, υπό την Αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα: "Νέα δεδομένα και προκλήσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση της Απόφασης του ΕΔΔΑ "Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας "-Puttong Chowdury into practice", στο Υπουργείο Εξωτερικών, 30/11/2018.

5. Ημερίδα Επιμόρφωσης Εισαγγελέων & Δικαστικών Λειτουργών για τη " Διαχείριση Περιστατικών Κακοποιημένων Παιδιών", που διοργανώθηκε από την ΕΛΙΖΑ - Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στη Θεσσαλονίκη, 10/12/2018, στην Αθήνα 11/12/2018 και στη Λάρισα 18-3¬2019.

6. Διημερίδα, που διοργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με θέμα: "Αστυνόμευση: Μεταχείριση Ατόμων υπό Κράτηση και Συνέπειες", στην Αθήνα, 10-11/01/2019.

7. Επιστημονική Ημερίδα, που διοργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Επιμελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής Θεσσαλονίκης, με θέμα: "Ανήλικοι οι οποίοι αιτούνται ή δικαιούνται διεθνή προστασία & η αντιμετώπισή τους από το δικαστικό σύστημα", στη Θεσσαλονίκη, 21/01/2019

8. Το Διεθνές Συνέδριο για τη "Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας", που διοργανώθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, υπό την αιγίδα της Α. Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 23¬25/11/2018.

9. Διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε " Θέματα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων" για δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και πραγματοποιήθηκαν στις ακόλουθες πόλεις: Λάρισα, Βόλο, Καλαμάτα, Πάτρα, Αθήνα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, 5/2-15/3/2019.

10. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, που διοργάνωσε η Α21, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, με θέμα την "Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων", στη Λάρισα, 19/3/2019, και το οποίο θα επαναληφθεί στην Πάτρα, 15/5/2019 και Ρόδο 19/6/2019.

1 1 . Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών, που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στα πλαίσια του προγράμματος PROchild και υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με θέμα: " Σύγχρονες αντιλήψεις για την προστασία των παιδιών και την αποφυγή της επαναθυματοποίησής τους", στο Αμφιθέατρο Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας, 20/3/201 9.

1 2. Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Εισαγγελείς, που θα διοργανώσει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σε συνεργασία με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για " Θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου", Αθήνα, 29/3/2019-8/5/2019 και 1 3. Συνέδριο, που διοργανώνει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο και την υποστήριξη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, με θέμα: «Τεχνολογικές Εξελίξεις και Δικαιοσύνη», Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, 5-6/4/201 9. Σας πλαίσια του ανωτέρω Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου τ. ε., η πρώτη συνεδρία με θέμα: " Τα παιδιά και οι τεχνολογικές εξελίξεις", στο Αμφιθέατρο "Αντώνης Τρίτσης" του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, 1 0679 Αθήνα). Πρόκειται για μία ειδική συνεδρία, η οποία απευθύνεται σε παιδικό κοινό.

Στα συνέδρια και στις εκπαιδεύσεις παρατηρείται το φαινόμενο Εισαγγελείς να μην συμμετέχουν, παρότι σε αυτές ως επί το πλείστον προσκαλούμε ως εισηγητές σημαντικούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς συναδέλφους ή εμπειρογνώμονες - ή να δηλώνουν συμμετοχή και να μην προσέρχονται ή η πλειονότητα των εισαγγελέων, που προσέρχονται, να υπηρετούν σε Εισαγγελίες εκτός Αθηνών, καθιστώντας έκδηλη τη μεγάλη αδιαφορία και την αποχή των Εισαγγελικών Λειτουργών των Εισαγγελιών Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών. 

Θεωρούμε, ότι η συνεχής επιμόρφωση ενός εισαγγελέα είναι καταλυτικής σημασίας για την ορθή και ολοκληρωμένη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την αξιοπρεπή συνύπαρξή του με τους λοιπούς Εισαγγελείς των κρατών - μελών της Ε. Ε., προκειμένου με την ανταλλαγή νομοθετικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών η δικαιοσύνη των κρατών - μελών να εμφορείται από τις ίδιες δικαιϊκές αξίες και στο μέλλον, γιατί όχι, να ενοποιηθεί».

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Στερεά Ελλάδα

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video